آیکون منو
اداره کل امور اداری
1395/8/17 دوشنبه

 
فرآیند ارتقاء طبقه :
 
1-شاغلین مجموعه مشاغلی که شرایط احراز آنها در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد به ازاء مقطع تحصیلی (پایان ابتدائی _سیکل دیپلم و...)از طبقات همان مقطع استفاده می نمایند
2-احتساب طبقه با رعایت مفاد بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از لحاظ (تجارب مربوط ،نامربوط ،مدت زمان سابقه دیپلم و فوق دیپلم  مستخدم ) و نیز  بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/ 93 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر احتساب تنها یک مقطع بالاتر پس از استخدام ،بررسی و اقدام می گردد .
3-اعطای  طبقه پس از احتساب آن ، منجر به صدور صورت جلسات مربوطه جهت صدور حکم کارگزینی می گردد .
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *