آیکون منو
انتصابات
1395/8/17 دوشنبه
فرآیند انتصابات:
1-پیشنهاد انتصاب توسط مدیر مربوطه
2-بررسی شرایط احراز از لحاظ تطبیق مدرک تحصیلی با شغل پیشنهادی با رعایت مفاد بخشنامه مشاغل تخصصی و عمومی به  ترتیب  به استناد نامه شماره 29490/91/204 مورخ 7/4/91 و نامه شماره 41935/91/220 مورخ 4/11/91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
3-صدور ابلاغ کارگزینی جهت مشاغل کارشناسی در صورت واجد شرایط بودن پست پیشنهادی
4- تنظیم صورت جلسات مربوط به انتصاب مشاغل کارشناسی جهت صدور حکم کارگزینی
5- جهت انتصاب به  مشاغل مدیریتی پس از استعلام حراست ،صدور صورت جلسات کمیته انتصابات و نهایتاً ابلاغ و حکم کارگزینی  صورت می پذیرد .
 
1395/6/1 دوشنبه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *