آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداره کل امور اداری
1396/9/12 یکشنبه بکارگیری نیروی انسانی به صورت قرارداد کار معین ( مشخص )
1395/6/8 دوشنبه
1395/6/8 دوشنبه مجوز تبدیل وضعیت نیروی قراردادی به پیمانی
1395/6/8 دوشنبه دستورالعمل برگزاری آزمون
1395/6/8 دوشنبه بخشنامه تعیین وضعیت کارمندان رسمی - آمایشی
1395/6/6 شنبه تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین پیمانی به رسمی (رای 1027 )
1395/6/6 شنبه آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر
1395/6/6 شنبه تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (رای 555)
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *