آیکون منو
اداره کل امور اداری
1396/10/3 یکشنبه دستورالعمل اجرایی ارزشیابی عملکرد مدیران و کارمندان رسمی - پیمانی و قراردادی سال 1396
1396/8/23 سه‌شنبه دستورالعمل اجرایی فرآیند ارزشیابی عملکرد مدیران ،کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
1395/5/31 یکشنبه دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان و ضوابط تمدید قرارداد کارمندان غیر رسمی
1395/5/31 یکشنبه دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *