1395/6/16 سه‌شنبه


نام و نام خانوادگی :   کامران کیخواه آریا            
سمت : رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی


تلفن:      1- 88233440 021

 
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

- لیسانس مدیریت دولتی- مدیریت مالی دولتی


سابقه خدمت : 31 سال 

 


 


نام و نام خانوادگی:  زهرا سپهر

سمت: معاون منابع انسانی مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی 

تلفن:   021 42781954
 
سوابق تحصیلی :

- دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاست گذاری بازرگانی دانشگاه تهران

- فوق لیسانس مدیریت اجرایی
      
سابقه خدمت :  12 سال 


نام و نام خانوادگی :  صادق رستمی

سمت: معاون پشتیبانی مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانیتلفن :  02142781650 - 02142781700
 
سوابق تحصیلی : 
  
  - فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات

سابقه خدمت :  20 سال