بخشنامه ها
1398/11/7 دوشنبه
برای دیدن فایل  قانون برنامه پنجساله ششم سال 98 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه
برای دریافت ساعت کار کارمندان سال 96 اینجا را کیک نمایید .
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل مرخصی استحقاقی سال 92 اینجا را کیک نمایید
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل انتقال و ماموریت کارمندان سال 97 اینجا را کیک نمایید .
1398/11/7 دوشنبه بخشنامه
برای دریافت فایل وظایف و پستهای سازمانی اینجا را کیک نمایید
بيشتر