اخبار مرکز توسعه منابع انسانی ، رفاه و پشتیبانی

علت حذف مبلغ تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه های پرداخت در احکام کارگزینی بعلت بند 3 این بخشنامه می باشد.

علت حذف مبلغ تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفه های پرداخت در احکام کارگزینی بعلت بند 3 این بخشنامه می باشد.

مشاهده و ذخیره
بيشتر