اخبار مرکز توسعه منابع انسانی ، رفاه و پشتیبانی

پرسنل قرارداد کار معین مشخص جدید، مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی باشند.

پرسنل قرارداد کار معین مشخص جدید، مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوق نمی باشند.

مشاهده و ذخیره
بيشتر